Uwaga! Pamiętaj, aby podać poprawne dane przy rejestracji - w przeciwnym wypadku późniejsza weryfikacja konta nie będzie możliwa.
Zgodnie z art. 2. pkt 2., ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723), beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadanie uprawnień, które wynikająą z okoliczności prawnych lub faktycznych i umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja.

Upraszczając definicję - beneficjent rzeczywisty to jedna lub więcej osób fizycznych, do których trafia płatność lub takich, które decydują o jej wydatkowaniu - sprawują kontrolę nad podmiotem, który jest oficjalnym odbiorcą płatności.

W przypadku firm będą to udziałowcy posiadający co najmniej 25% udziałów w podmiocie.
Zobacz pełną treść zapisu ustawy
Niniejszym oświadczam, że ja oraz żadna osoba powiązana z podmiotem, dla którego rejestruję niniejsze konto (a w szczególności osoby będące beneficjentami rzeczywistymi rejestrowanego podmiotu) nie jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP) w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. 2018.723 z dnia 12.04.2018 r.). Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Dane osobowe podane w procesie zawierania umowy przetwarza spółka ePłatności sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Andrychowie (KRS 0000655383) w celu realizacji obowiązków wynikających z umowy ramowej.

Podstawą przetwarzania danych jest fakt wykonywania umowy ramowej, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Odbiorcami danych mogą być podmioty powiązane z ePłatności. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania wszystkich obowiązków związanych z umową ramową oraz przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych.

Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

* - pole obowiązkowe