Split payment, a jednoosobowa działalność gospodarcza

S

Split payment, o którym dziś mowa, to metoda podzielonej płatności, którą wprowadzono do polskiego porządku prawnego w celu zmniejszenia luki w podatku od towarów i usług. W Polsce i w niektórych innych krajach pojawiła się w celu zapobiegania oszustw na gruncie podatku VAT. Obowiązuje od 1 listopada 2019 roku. Z czym wiąże się w kontekście jednoosobowej działalności gospodarczej? 

Okazuje się, że zgodnie z art. 108a ustawy o VAT mechanizm podzielonej płatności możliwy jest wyłącznie w przypadku, gdy płatność za fakturę zawiera w sobie kwotę podatku VAT. Taka płatność dokonywana jest na dwa rachunki:

?rachunek bankowy dostawcy – tu znajdzie się kwota netto płatności;
?rachunek VAT dostawcy – na to konto trafia podatek VAT wynikający z dokonywanej płatności.

Po drugie – konieczność stosowania obowiązkowego podzielonej płatności wynika z
art. 108a ustawy o VAT. Z kolei sam płatnik ma obowiązek zastosować split payment przy płatności za fakturę w kilku przypadkach.

?Zakup dotyczy usług lub towarów wymienionych w załączniku nr 15 ustawy o VAT;
?Przelew realizowany jest na rzecz innego podatnika;
?Należność wynosi 15 000 zł lub więcej;
?Sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT.

Równocześnie, by dokonanie płatności takim mechanizmem było obowiązkowe, muszą zostać spełnione jednocześnie wszystkie powyższe warunki. Jeśli chociaż jednego z nich nie dopełniono – mechanizm nie ma prawa bytu.

?Split payment nie jest obowiązkowy w relacji B2C, czyli firma – osoba prywatna.?

Co ciekawe, cały ten mechanizm podzielonej płatności ma miejsce w przypadku relacji B2B. A więc w efekcie w ramach współpracy firma – firma. Co więcej – bez względu na to, jaki charakter prawny ma przedsiębiorstwo. Co za tym idzie – niezależnie od tego, czy jest jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka z ograniczoną to odpowiedzialnością. 

W efekcie – jeżeli płatność opiewa na kwotę 15 000 zł lub więcej, sprzedaż dotyczy usług lub towarów z załącznika nr 15 i występuje jedna z poniższej relacji:

?jednoosobowa działalność gospodarcza – jednoosobowa działalność gospodarcza;
?jednoosobowa działalność gospodarcza – przedsiębiorstwo w innej formie prawnej;
?przedsiębiorstwo w innej formie prawnej – jednoosobowa działalność gospodarcza – mechanizm podzielonej płatności jest obowiązkowy. Wszystkie trzy powyższe relacje to firma – firma mechanizm podzielonej płatności jest konieczny. 

Czytaj też: MARKETPLACE – CO TO JEST I JAK DZIAŁA? 

Split payment

kto nie może skorzystać ze split payment?

Tymczasem, pojawia się pytanie kto jednak nie może skorzystać ze split payment? Na wniosek podatnika, naczelnik właściwego urzędu skarbowego może postanowić o wyrażeniu zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku Vat. I to na rachunek bankowy dla celów działalności gospodarczej. Co ciekawe – zgoda nie pojawi się, jeśli:

?zachodzi uzasadniona obawa, że zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku nie będzie wykonane, przede wszystkim gdy podatnik trwale nie płaci wymaganych zobowiązań z tytułu podatku,
?w międzyczasie prowadzonego wobec podatnika postępowania podatkowego w zakresie podatku zachodzi uzasadniona obawa zaległości podatkowej w podatku lub… Ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku,
?weryfikacja zasadności wniosku wskazuje jasno, że zachodzi obawa wystąpienia zaległości podatkowej w podatku. 

Zachęty i kary w kontekście stosowania split payment

Zastosowanie tej metody, co ciekawe, jest możliwe wyłącznie w przypadku transakcji między przedsiębiorcami. Z jej zastosowaniem może być dokonana każda płatność, niezależnie od kwoty, czy towaru albo usługi za który jest dokonywana.

Równocześnie trzeba zaznaczyć, że od 2019 roku ustawodawca wprowadził jednak obowiązek płatności z zastosowaniem metody podzielonej płatności, gdy… Kwota do zapłaty wynikająca z faktury przekracza 15 000 PLN. Z kolei płatność ma pojawić się za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Na przykład roboty budowlane, węgiel, wyroby stalowe, telefony komórkowe czy komputery. Z kolei niezastosowanie obowiązkowej metody podzielonej płatności zostało jednocześnie spenalizowane w kodeksie karnym skarbowym. W efekcie – jest zagrożone grzywną do 720 stawek dziennych. 

Dodatkowo – poza sankcją – ustawodawca wprowadza też zachęty do stosowania metody podzielonej płatności.

?Podatnicy kupujący określone towary czy usługi z załącznika nr 15, którzy zapłacili za nie z zastosowaniem split payment nie ponoszą odpowiedzialności solidarnej z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe.
?W stosunku do podatników płacących w ten sposób nie pojawiają się przepisy o dodatkowm zobowiązaniu podatkowym do wysokości kwoty odpowiadającej kwocie podatku. Ta ostatnia z kolei wynika z otrzymanej faktury zapłaconej z zastosowaniem mpp.
?W kontekście podatnika stosującego mpp powstanie zaległość podatkowa w podatku od towarów i usług, nie stosuje się podwyższonej stawki odsetek, jeśli w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę podatku naliczonego, której co najmniej 95% wynika z otrzymanych faktur, które zapłacono z zastosowaniem podzielonej płatności.
?Jeśli z kolei zapłata zobowiązania podatkowego VAT nastąpi w całości z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin zapłaty podatku, podatnik może obniżyć kwotę podatku. Obniżkę wylicza się mnożąc kwotę zobowiązania podatkowego wynikającego z deklaracji podatkowej przez stopę referencyjną NBP. 

Chociaż, co ciekawe, w większości transakcji zastosowanie takiej metody nie jest obowiązkowe – warto mieć ją na uwadze. Ją i korzyści płynące z tej metody. Równocześnie – biorąc pod uwagę zwiększający się nadzór organów skarbowych nad płatnościami – niewykluczone, że… Niebawem nastąpi poszerzenie katalogu przypadków obowiązkowego stosowania split payment.

Czytaj też: WITHDRAWAL BUTTON – CZY TWÓJ SKLEP ONLINE CZEKA ZMIANA?

Najnowsze wpisy

Social Media