Definicje

Gateway - okno płatności SMS Premium udostępniane przez HotPay umożliwiające realizację Usługi Premium Partnera na rzecz Klienta

Klient - osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna, która uzyskała dostęp do usług multimedialnych lub wzięła udział w wydarzeniu multimedialnym lub interaktywnym z wykorzystaniem Numeru Premium lub której Partner oferuje udzielenie dostępu do usług multimedialnych lub wzięcie udziału w wydarzeniu multimedialnym lub interaktywnym z wykorzystaniem Numeru Premium

Kod Prefix - treść sms wysłana przez Klienta pod numer Premium celem skorzystania z usług oferowanych przez Wydawcę

Numer Premium - każdy z Numerów Premium Rate lub adres sieciowy o podwyższonej opłacie wybrany przez Użytkownika w procesie zawierania Umowy SMS Premium

Operator - podmiot gospodarczy świadczący usługi telekomunikacyjne na obszarze kraju na podstawie koncesji. Operatorami prowadzącymi taką działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej są:

 • Polkomtel S.A., Polska Telefonia Komórkowa Centertel Spółka z o.o.,
 • Polska Telefonia Cyfrowa Spółka z o.o.,
 • P4 Spółka z o. o.,
 • Sferia S.A.

Partner - użytkownik, inaczej Wydawca serwisu, który zawarł z HotPay Umowę SMS Premium

Regulamin SMS Premium - niniejszy dokument

Usługa Premium - usługa telekomunikacyjna o podwyższonej opłacie w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne, polegająca na wysłaniu lub odbiorze danych za pośrednictwem telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, w szczególności z wykorzystaniem SMS, MMS oraz WAP Premium

Transakcja - czynności podejmowane w ramach Serwisu z wykorzystaniem Numeru Premium oraz Kodu Prefix na potrzeby udzielenia przez Partnera Klientowi dostępu do usług multimedialnych lub na potrzeby wzięcia przez Klienta udziału w wydarzeniu multimedialnym lub interaktywnym

Umowa SMS Premium - umowa o współpracy przy promowaniu przez Partnera korzystania przez Klientów z Serwisu przy korzystaniu przez Klientów z Numeru Premium, zawarta pomiędzy HotPay i Partnerem na podstawie Regulaminu SMS Premium oraz innych postanowień Dokumentacji, w szczególności Regulaminu Serwisu

§1 Przedmiot regulaminu

Przedmiotem Regulaminu SMS Premium jest określenie zasad promowania przez Partnera wśród Klientów korzystania przez nich z Serwisu przy korzystaniu przez Klientów z Numerów Premium.

§2 Zawarcie umowy SMS Premium

 1. Zawarcie Umowy SMS Premium wymaga zarejestrowania konta w serwisie HotPay.pl i zaakceptowania Regulaminu ogólnego serwisu, a także wypełnienia przez Użytkownika formularza tworzenia Gatewaya, w skład którego wchodzi wybór Numeru Premium, dokładny opis działania usługi i akceptacja niniejszych warunków Umowy SMS Premium.
 2. Wypełnienie formularza tworzenia Gatewaya jest równoznaczne z wypełnieniem wniosku o zawarcie Umowy SMS Premium, a kliknięcie w przycisk zatwierdzający pod formularzem jest potwierdzeniem chęci zawarcia Umowy SMS Premium.
 3. Akceptując Regulamin SMS Premium Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z jego treścią oraz uznaje jego postanowienia za wiążące.
 4. Wniosek o zawarcie Umowy SMS Premium wiąże Użytkownika przez okres 7 dni kalendarzowych. Brak poinformowania Użytkownika przez HotPay o rozpatrzeniu wniosku w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym oznacza odmowę zawarcia przez HotPay Umowy SMS Premium.
 5. O akceptacji wniosku o zawarcie Umowy SMS Premium HotPay informuje Użytkownika Komunikatem. Z chwilą wysłania przez HotPay Komunikatu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, pomiędzy HotPay a Użytkownikiem zostaje zawarta Umowa SMS Premium.
 6. Umowa SMS Premium zawierana jest na czas nieokreślony, chyba że Dokumentacja stanowi inaczej.
 7. HotPay jest uprawniony do odmowy zawarcia Umowy SMS Premium lub jej wypowiedzenia w dowolnym momencie, w szczególności w przypadku niewypełnienia przez Użytkownika wymogów Regulaminu SMS Premium.

§3 Postanowienia ogólne

 1. HotPay zobowiązuje się do zapewnienia wymiany danych pomiędzy Klientem a Partnerem w związku z korzystaniem przez Klienta z Numeru Premium, zgodnie z Dokumentacją, w tym dokumentacją techniczną dostępną w Koncie, oraz naturą Usług Premium. Partner upoważnia HotPay do wymiany danych, o której mowa w zdaniu poprzedzającym oraz do zapoznawania się z tymi danymi.
 2. Partner zobowiązuje się wykorzystywac Gatewaya zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego.
 3. Partner zobowiązuje się przedstawiać Klientom następujące informacje dotyczące Usługi Premium:
  numery Premium, z wykorzystaniem których Partner oferuje udzielenie dostępu do usług multimedialnych lub wzięcie udziału w wydarzeniu multimedialnym lub interaktywnym,
  cenę brutto za jednostkę rozliczeniową Usługi Premium albo cenę brutto za połączenie,
  nazwę Partnera,
  zasady korzystania z Usługi Premium,
  treść SMS, MMS lub WAP Premium, w tym Kod Prefix, jaką Klient powinien wysłać pod Numer Premium w celu uzyskania dostępu do usług multimedialnych lub wzięcia udziału w wydarzeniu multimedialnym lub interaktywnym,
  adres e-mail lub formularz elektroniczny, przeznaczony do przyjmowania reklamacji przez Partnera.
 4. Partner zobowiązuje się zapewnić, że informacje określone w ust. 3 niniejszego paragrafu, będą odpowiadały warunkom dotyczącym podawania informacji o usługach o podwyższonej opłacie w rozumieniu przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 5. Przez cały okres obowiązywania Umowy SMS Premium, a także w czasie 3 lat po jej ustaniu, HotPay może w każdym czasie wezwać Partnera do potwierdzenia wykonania usługi, w związku z którą Klient skorzystał z Numeru Premium lub poinformowania o niewykonaniu tej usługi oraz przyczynach jej niewykonania, w terminie i w sposób określony w wezwaniu.
 6. HotPay ma prawo nie obsłużyć Transakcji jeżeli dane podane przez Klienta nie odpowiadają danym wprowadzonym do Serwisu przez Partnera lub danym wymaganym przez Serwis.
 7. Partner zobowiązuje się monitorować na bieżąco za pomocą Konta proces obsługi Transakcji oraz naliczania przez HotPay opłat, stawek kalkulacyjnych od Transakcji i wynagrodzenia.
 8. Partner jest zobowiązany do powstrzymania się od korzystania z Serwisu w sposób stanowiący Sztuczny Ruch lub generujący Nieściągalne Należności i zapobiegania takiemu korzystaniu z Serwisu, jak również poinformowania HotPay o uzasadnionym podejrzeniu korzystania z Serwisu w sposób stanowiący Sztuczny Ruch lub generujący Nieściągalne Należności.
 9. Partner jest zobowiązany do rozpatrywania zgłoszonych mu reklamacji od Klientów we własnym zakresie oraz przejęcia pełnych zobowiązań i konsekwencji wynikłych z tych reklamacji.

§4 Odpowiedzialność

 1. Partner ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wykonanie zobowiązania Partnera wynikającego z umowy zawartej przez Partnera z Klientem oraz odpowiada za wszelkie skutki odstąpienia od tej umowy dokonanego na podstawie odrębnych przepisów.
 2. HotPay nie jest stroną ani w żaden inny sposób nie jest objęty skutkami prawnymi umowy, którą zawiera Klient z Operatorem, z którego usług korzysta Klient.
 3. HotPay nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowości wynikających z niewłaściwego działania lub zaniechania Operatora, w szczególności w wyniku nieprzekazania przez Operatora danych wysyłanych od lub do Klienta we właściwym terminie, w niewłaściwej treści lub z niewłaściwymi danymi identyfikującymi Klienta.
 4. HotPay nie ponosi odpowiedzialności za niedojście lub opóźnienie w realizacji przelewu środków na Rachunek Użytkownika wynikłe z przyczyn powstałych po złożeniu do banku HotPay polecenia przelewu lub z przyczyn niezależnych od HotPay. HotPay nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Partnera nieprawidłowych lub niekompletnych danych uniemożliwiających wykonanie przelewu.
 5. Kwoty wynagrodzenia Partnera wypłacane są zgodnie z numerem Rachunku Użytkownika wskazanym HotPay, bez względu na inne informacje o Partnerze podane w żądaniu wypłaty lub pozostające w posiadaniu HotPay lub innych dostawców usług płatniczych uczestniczących w realizacji wypłaty wynagrodzenia Partnera. HotPay nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykonania wypłaty, jeżeli wskazany przez Partnera numer Rachunku Użytkownika jest nieprawidłowy.

§5 Informacje o transakcjach, wynagrodzenie i opłaty

 1. HotPay udostępnia Partnerowi w Koncie wstępne informacje o obsłużonych Transakcjach.
 2. Wstępne informacje, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu mogą być zmieniane przez HotPay bez ograniczeń co do zakresu i częstotliwości zmian. Udostępnienie przez HotPay w Koncie wstępnych informacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie stanowi zaciągnięcia przez HotPay zobowiązania do zapłaty Partnerowi wynagrodzenia.
 3. HotPay nie ponosi wobec Partnera żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykonywania uprawnień, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Partner zobowiązuje się nie zgłaszać wobec HotPay z tego tytułu żadnych roszczeń.
 4. Z tytułu wykonywania Umowy SMS Premium Partnerowi przysługuje wynagrodzenie, którego wypłatę może zlecić zgodnie z zasadami ustanowionymi w głównym Regulaminie głównym serwisu HotPay.pl.
 5. HotPay zastrzega sobie prawo do pomniejszenia wynagrodzenia Partnera o Nieściągalne Należności, stanowiące Sztuczny Ruch (niezależnie czy generowany przez Partnera czy osobę trzecią) bądź reklamacje Klienta rozpatrzone przez HotPay.
 6. W przypadku, w którym suma w bieżącym bilansie możliwym do wypłaty i aktualnie zleconym jest niższa, niż kwota pomniejszenia salda, HotPay jest uprawniony do ściągania tych należności z kolejnych dowolnych przychodów na Koncie HotPay Partnera. W przypadku nie wygenerowania wystarczającej ilości środków przez Partnera w okresie 3 miesięcy od zaistnienia niekorzystnej różnicy, jest on zobowiązany do zwrotu spornej kwoty na rzecz HotPay w przeciągu 1 miesiąca od otrzymania informacji o takim stanie rzeczy. Informację taką HotPay prześle do Partnera dowolną drogą elektroniczną, telefonicznie lub listownie.

§6 Korzystanie z serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem

 1. „Sztuczny Ruch” oznacza korzystanie z Numerów Premium w sytuacji, w której celem wymiany danych lub połączeń z Numerem Premium nie jest skorzystanie z zasadniczej jego istoty, to znaczy nie jest motywowane chęcią Klienta do uzyskania dostępu do określonej usługi multimedialnej lub wzięcia udziału w wydarzeniu multimedialnym lub interaktywnym, ale celem takim jest generowanie połączeń lub wymiany danych samych w sobie, w szczególności w celu zwiększenia przychodów, w tym wynagrodzenia Partnera.
 2. HotPay i Partner przyjmują domniemanie, że połączenia lub wymiana danych, będąca wynikiem zachowań Klientów, które w zasadniczy sposób odbiegają od statystycznych zachowań Klientów korzystających z danego Numeru Premium lub podobnych usług, stanowi Sztuczny Ruch.
 3. Strony przyjmują, że zjawisko Sztucznego Ruchu zachodzi w szczególności w sytuacji, w której SMSy (lub odpowiednio MMSy lub WAP-PUSH) są wysyłane wielokrotnie z tego samego numeru telefonu komórkowego (MSISDN) lub z tego samego aparatu telefonicznego (identyfikowanego po numerze IMEI) lub z tej samej lokalizacji, chyba że takie zachowanie Klienta jest uzasadnione charakterem usługi multimedialnej lub wydarzenia multimedialnego lub interaktywnego (np. istotą usługi lub wydarzenia jest wysyłanie wielokrotnie SMSów przez tego samego Klienta). W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim zjawisko Sztucznego Ruchu zachodzi w szczególności, jeżeli istotą usługi jest pobranie określonej treści, zaś Klient (identyfikowany poprzez numer telefonu komórkowego (MSISDN), IMEI lub lokalizację) pobiera tę samą treść wielokrotnie.
 4. Do zjawiska Sztucznego Ruchu zalicza się także wielokrotne połączenia i wymianę danych (SMS, MMS, WAP-PUSH itp.) choćby zachowanie to nie było świadomym działaniem Klienta, ale wynikiem operacji złośliwego oprogramowania, przykładowo wirusa lub konia trojańskiego.
 5. Niezależnie od występowania lub braku występowania innych okoliczności niż wskazane w ust. 1 – 4 niniejszego paragrafu, za szczególny przypadek występowania Sztucznego Ruchu uznaje się w każdym wypadku połączenia lub wymianę danych generowane poprzez inne urządzenia niż urządzenia przeznaczone dla użytkownika końcowego do korzystania z usług multimedialnych lub wydarzeń multimedialnych lub interaktywnych, w szczególności przy wykorzystaniu bramek lub adapterów komórkowych lub też połączenia lub wymianę danych generowane za pomocą innych zachowań, które powszechnie uważane są w branży telekomunikacyjnej za stanowiące Sztuczny Ruch.
 6. Partner zobowiązuje sie do udziału w specjalnych programach przeciwdziałania Sztucznemu Ruchowi, jakie Operator może od czasu do czasu organizować we współpracy z dostawcami treści do serwisów multimedialnych.
 7. Nieściągalne Należności oznaczają należności Klientów wobec Operatorów powstałe w wyniku połączeń i wymiany danych z Numerem Premium, które nie zostały zapłacone przez Klientów w dacie ich wymagalności.
 8. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że połączenia lub wymiana danych z Numerem Premium w związku z Transakcjami następuje w wyniku Sztucznego Ruchu lub stwarza zagrożenie powstania po stronie Operatora Nieściągalnych Należności, HotPay jest uprawniony do wyłączenia możliwości połączeń lub wymiany danych z Numerem Premium.
 9. Partner jest zobowiązany do powstrzymania się od korzystania z Serwisu niezgodnie z przeznaczeniem, w szczególności w sposób stanowiący Sztuczny Ruch lub generujący Nieściągalne Należności, i podejmowania wszelkich czynności pozostających w gestii Partnera w celu zapobiegania takiemu korzystaniu z Serwisu, jak również poinformowania HotPay o uzasadnionym podejrzeniu korzystania z Serwisu niezgodnie z przeznaczeniem, w szczególności w sposób stanowiący Sztuczny Ruch lub generujący Nieściągalne Należności.
 10. Jeśli Partner, względnie przez osoby trzecie lecz w porozumieniu lub za wyraźnym bądź dorozumianym przyzwoleniem Partnera korzystają z Serwisu niezgodnie z przeznaczeniem, w szczególności w sposób stanowiący Sztuczny Ruch lub generujący Nieściągalne Należności, lub Partner posiada informacje o korzystaniu z Serwisu niezgodnie z przeznaczeniem, w szczególności w sposób stanowiący Sztuczny Ruch lub generujący Nieściągalne Należności, a zaniechał niezwłocznego powiadomienia, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, zachowanie takie jest traktowane jako rażące naruszenie Regulaminu SMS Premium. Partner ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie skutki powstałe w wyniku okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

§7 Wstrzymanie obsługi transakcji

 1. HotPay jest uprawniony do kontroli Transakcji dokonywanych z wykorzystaniem Gatewaya.
 2. W razie:
    powzięcia przez HotPay uzasadnionego podejrzenia, w szczególności otrzymania wiarygodnej wiadomości, lub otrzymania urzędowego zawiadomienia o:
    - naruszeniu lub możliwości naruszania przez Partnera postanowień Dokumentacji, przepisów prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego, lub nieprawdziwości oświadczeń złożonych przez Partnera,
    - oferowaniu przez Partnera dóbr, usług, w tym usług multimedialnych, lub treści naruszających postanowienia Dokumentacji, przepisy prawa, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub prawa osób trzecich,
    - nieuprawnionym użyciu Serwisu przez Partnera lub osobę trzecią działającą w porozumieniu lub za wyraźnym bądź dorozumianym przyzwoleniem Partnera,
    - korzystaniu z Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności w sposób określony w par. 6 Regulaminu SMS Premium;
    otrzymania żądania wstrzymania obsługi Transakcji od Operatora bądź Agregatora płatności SMS,
    zajścia przesłanek określonych w przepisach prawa,
    uznania przyjętej uprzednio Transakcji przez HotPay lub Operatora z powodu wykorzystania lub uzasadnionego podejrzenia wykorzystania Serwisu niezgodnie z przeznaczeniem w rozumieniu par. 6 Regulaminu SMS Premium, w szczególności wystąpienia lub uzasadnionego podejrzenia wystąpienia przypadków stanowiących Sztuczny Ruch lub generowania Nieściągalnych Należności;
  HotPay jest uprawniony do wstrzymania obsługi Transakcji aż do ustania przyczyn tych zdarzeń.
 3. Wstrzymanie przyjmowania do obsługi lub obsługi Transakcji lub określonego rodzaju Transakcji oraz wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia Partnera trwa aż do stwierdzenia przez HotPay ustania przyczyn tych zdarzeń.
 4. O wstrzymaniu przyjmowania do obsługi lub obsłudze Transakcji lub określonego rodzaju Transakcji lub wstrzymaniu wypłat wynagrodzenia Partnera HotPay informuje Partnera Komunikatem, chyba że przepis prawa zakazuje powiadomienia.
 5. HotPay nie ponosi odpowiedzialności za skutki czynności podejmowanych w trybie niniejszego paragrafu po stronie Partnera lub Klienta, w szczególności za szkody powstałe z tego tytułu po stronie Partnera lub Klienta.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia Regulaminu SMS Premium stosuje się łącznie z pozostałymi postanowieniami Dokumentacji. Postanowienia Regulaminu SMS Premium nie wyłączają stosowania innych postanowień Dokumentacji, chyba że poszczególne postanowienia Dokumentacji wyraźnie stanowią inaczej.
 2. W razie sprzeczności Regulaminu SMS Premium z Regulaminem Serwisu pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu zgodne z interesem HotPay.
 3. Kodeks Dobrych Praktyk stanowi integralną część Regulaminu Usług SMS Premium.
 4. HotPay zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, wszystkie dokonane zmiany są automatycznie obowiązującymi zapisami Regulaminu i Umowy Usług SMS Premium po ich ogłoszeniu przez HotPay.
 5. O wszystkich zmianach mających istotny wpływ na treść Regulaminu HotPay zobowiązuje się informować na stronie głównej po zalogowaniu na konto Partnera HotPay w polu Aktualności.
 6. W przypadku braku akceptacji nowych zapisów w Regulaminie przez Partnera, jest on zobowiązany do wypięcia ze swoich stron i promocji Gatewayów udostępnianych mu przez HotPay. Będzie to rozumiane jako moment wypowiedzenia umowy Usług SMS Premium przez Partnera.